REKOMENDACJE I ZALECENIA organizatora AMP w judo w zakresie COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Akademickich Mistrzostw Polski w judo, organizowanych przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile w dniach 6 – 8 października 2020 zaleca się:

I. Zasady ogólne

 1. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby u których nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym szczególnie choroby COVID-19 wywołanej działaniem koronawirusa SARS-CoV-2
 2. Zgodnie z zaleceniem ZG AZS, kierownicy ekip zobowiązani są do przedstawienia organizatorowi oświadczeń zawodników o stanie zdrowia w kontekście COVID-19.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany stosować się do wytycznych organizatora w tym personelu obsługi hotelu i hali sportowej.
 4. Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) uczestnicy zawodów zapewniają we własnym zakresie.
 5. Organizator zapewni dostęp do środków dezynfekcyjnych rozlokowanych w miejscach obsługi uczestników zawodów.
 6. Mistrzostwa odbędą się bez udziału publiczności.

II. Biuro zawodów – Hotel GROMADA, Al. Piastów 15 Piła

 1. W biurze zawodów obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. W biurze zawodów może być obsługiwanych w jednej chwili nie więcej niż dwóch kierowników ekip, z zachowaniem przyjętego dystansu społecznego.
 3. Komplet dokumentów do weryfikacji udziału w AMP w judo, składa kierownik ekipy w teczce lub kopercie opisanej nazwą Uczelni, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu w celach kontaktowych z weryfikatorem.
 4. Godzinę odbioru dokumentów z biura zawodów ustala weryfikator w porozumieniu z kierownikiem ekipy
 5. Harmonogram składania dokumentów:
 • 17:00

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • 17:30

Politechnika Białostocka

Politechnika Gdańska

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Warszawska

 • 18:00

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Warszawski

 • 18:30

Politechnika Łódzka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

 1. W przypadku konieczności uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień weryfikator indywidualnie ustala miejsce i godzinę spotkania z kierownikiem ekipy.

III. Odprawa techniczna, ważenie zawodników

 1. Odprawa techniczna i losowanie odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze hotelu GROMADA z zachowaniem przyjętego dystansu społecznego.
 2. W odprawie technicznej może uczestniczy tylko jeden przedstawiciel danego Klubu AZS.
 3. Wszyscy uczestnicy odprawy zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
 4. Ważenie zawodników odbędzie się w wydzielonych i oznakowanych pomieszczeniach na parterze hotelu. Zawodnicy oczekujący w kolejce na wagę winni zachować obowiązujący dystans społeczny.

IV. Ceremonia otwarcia i zakończenia Mistrzostw, wręczanie nagród

 1. Organizator nie przewiduje uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów. Ceremonia otwarcia i zamknięcia Mistrzostw odbędzie się w formie skróconej .
 2. Ceremonia nagradzania zawodników w klasyfikacjach przewidzianych regulaminem zawodów odbywać się będzie po każdym dniu rywalizacji.
 3. Medale podane na tacy, zawodnicy stojący na podium sami nakładają na szyje celem wykonania pamiątkowych zdjęć.
 4. W przypadku gdy drużyna lub któryś z zawodników nie wyrażą chęci wzięcia udziału w ceremonii wręczania nagród, organizator przekaże je kierownikowi ekipy lub prześle na adres klubu po zakończeniu zawodów.

V. Przebieg i organizacja zawodów.

 1. Każdorazowe wejście na halę odbywa się po okazaniu identyfikatora wydanego przez organizatora.
 2. Wszystkich wchodzących do hali obowiązuje noszenie maseczki. Maseczki nie obowiązują zawodników podczas rozgrzewki i rywalizacji na macie.
 3. Wstęp do namiotu rozgrzewkowego mają jedynie zawodnicy z identyfikatorem oraz jeden trener lub kierownik ekipy.
 4. Wejście i wyjście z namiotu treningowego na halę odbywa się tylko wyznaczonym pasem komunikacyjnym.
 5. Bezpośrednia obserwacja rywalizacji na matach jest możliwa jedynie z wyznaczonych miejsc na trybunie hali.
 6. Niedozwolonym jest gromadzenie się uczestników zawodów w przejściach, pasach komunikacyjnych oraz przy barierach oddzielających maty.
 7. Dezynfekcja mat przez personel obsługi następuje doraźnie na polecenie sędziów prowadzących walki.
 8. Bieżąca dezynfekcja szatni i toalet następuje na polecenie kierownika hali.
 9. Obiady dla uczestników zawodów wydawane będą w barze „APETIT” na terenie kampusu uczelnianego (100 m od hali sportowej). W barze jak i przed wejściem do baru obowiązuje noszenia maseczek oraz zasady zachowania dystansu społecznego.

Maseczka nie obowiązuje osób siedzących przy stole.